Regler, lokala regler, bestämmelser och golfvett

Lokala bestämmelser

 1. Banpersonal, som arbetar på banan har företräde, men rimlig hänsyn till spelet på banan bör tas av banpersonalen. Det är förbjudet att slå eller övningssvinga mot banpersonal och mot maskiner som har roterande ljus påslaget. När det är tillåtet att slå ges signal till spelare att det är klart genom att stänga av roterande varningsljus eller signal med uppsträckt arm.
 2. Bunkerkrattor skall ligga i bunkern i spelriktningen.
 3. Bagvagnar får inte dras över green, tee eller mellan green och greenbunker. Hänsyn måste tas till utsatta avgränsningar som styr bagvagnstrafiken.
 4. Bakomvarande parti skall släppas igenom om de spelar snabbare. Det får inte finnas ett tomt hål framför er om bakomvarande parti tvingas vänta.
 5. Högsta hål har förtur. Om någon slagit sin boll ut på en annan fairway har den som spelar hålet med det högsta numret "förkörsrätt".
 6. Det är förbjudet att från 15:e tee slå över skogen mot green, förrän klockringning hörts eller att spelarna förvissat sig om att framförvarande parti är utom räckhåll.
 7. Det är förbjudet att från 7:e tee slå mot 8:e green utan forcaddie. Det är vidare förbjudet att slå genom skogsdungen till höger på 7:e hålet, om spelare finns på 8:e green.
 8. Spel på banan, vistelse i klubbhuset eller träning är inte tillåtet i bar överkropp.
 9. Det rekommenderas att icke bära spikskor på banan och i klubbhusområdet.
 10. En viss tid av året är det tillåtet att spela på banan endast under förutsättning att fairwaymattor används på hela spelfältet. Dessa perioder anslås på hemsidan och vid banan.
 11. Start från hål 10 är ej tillåtet om det finns spelare på hål 9.
 12. Det är inte tillåtet att placera bag mellan 7ans green och 8ans tee vid utslag från hål 8

Golfvett

Förutom regler och lokala bestämmelser finns det lite grunder i form av golfvett som vi alla lärt oss. Nedan är några, mer finns att läsa på SGFs golfvettsida och R&As sida där det även finns instruktionsfilmer (engelska).

Banvård

 • Återlägg uppslagen grästorv
 • Laga nedslagsmärken på greener, Ove Sellberg visar hur
 • Använd träpegs för att undvika skada på klippmaskiner
 • Skräpa inte ned! Använd papperskorgar, soptunnor och askkoppar.
 • Kratta ordentligt efter dig vid bunkerbesök.
 • Gå alltid i och ur en bunker på dess lägsta sida.
 • Gå inte för nära hålet (armlängds avstånd).
 • Lägg ned flaggstången på greenkanten.


Ropa fore

För allas säkerhet på banan måste du ropa fore om det finns minsta risk att bollen kommer i närheten av andra. Ropa hellre en gång för mycket än en gång för lite. Är du ny på banan kanske du inte vet att bollen är på väg mot ett annat hål.

Använd klockorna som finns på hål 7 och 15 för att signalera att det är fritt!

Snabbt spel = Bättre spel!

Om varje spelare i en 3-boll spelar 20 sek snabbare per hål minskas tiden för en 18-hålsrunda med 20 minuter!

Ett förslag......

Gör rent skorna på därför avsedd plats och inte på parkeringen. Det blir snyggare och trevligare för oss alla!

 

Svenska golfförbundet och R&As regler

2019 års Regler för golfspelSpelarens upplaga och Definitioner i svensk översättning. Reglerna finns också i nya mobilappen Rules of golf 2019 för iPhone och Android. På SGFs regelsida finns mycket information om de nya reglerna.

Filmerna nedan beskriver de nya reglerna.

EGA handicapregler 2016

 

Lokala regler

Dessa lokala regler är till för att förtydliga!

1 OUT OF BOUNDS (Regel 27)

Banans gräns markeras med vita pinnar.

 

2 VATTENHINDER ( Regel 26)

a) Sido-och vattenhinder är markerade med röda respektive gula pinnar eller plattor. Där markeringen är ofullständig eller oklarhet råder om hindrets gräns, gäller definitionen av ett vattenhinders gräns dvs. den punkt där marken byter plan ner i hindret.

b) Vanderydsvattnet (stora sjön) utgör i sin helhet, även där markering inte finns, sidovattenhinder. Ön belägen utanför hål 2 och 3 tillhör sidovattenhindret.

c) Alla omarkerade diken betraktas som sidovattenhinder.

 

3a MARK UNDER ARBETE (Regel 25-1)

a) Områden markerade med sluten vit linje eller blå pinnar. (Spel tillåtet)

b) Områden markerade med sluten vit linje och blå-vita pinnar, eller endast blå-vita pinnar. (Spel förbjudet)

c) Dräneringssträngar med jord, sand, grus, eller grästorv.

d) Skador i bunker förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen.

e) Myrstackar.

f) Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.

 

3b LÄTTNAD FÖR PLUGGAD BOLL(Regel 25-2)

Regel 25-2 utvidgad att gälla hela spelfältet. Se Regler för golfspel 2016 sid 136-137.

 

4a FLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL(Regel 24-1)

a) Stenar i bunkrar

 

4b OFLYTTBARA HINDRANDE FÖREMÅL(Regel 24-2)

a) Alla vägslut och vägutvidgningar som gjorts med vita linjer.

b) Träd med stödpinne och/eller orange markering.

c) Viltstängsel utmed 6, 9, 10, 11, 12 och 13.

d)

 • Gul-svarta pinnar som markerar avståndet 150 meter till greenens mittpunkt.
 • Vit platta i fairway som markerar avståndet 200 meter till greenens mittpunkt.
 • Gul platta i fairway som markerar avståndet 150 meter till greenens mittpunkt.
 • Röd platta i fairway som markerar avståndet 100 meter till greenens mittpunkt.

 

5 DROPPZON HÅL 16

Om en boll ligger i eller berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i vattenhindret  på hål 16 får spelaren fortsätta enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt, i droppzonen, belägen till vänster om röd tee, markerad med vita plattor.
Vid droppning i droppzon måste bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Den droppade bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från där den träffade banan, även om den rullar ut ur droppzonen eller närmare hålet. Droppning och omdroppning se Regel 20-2 och Bilaga 1 Del A 6 Anmärkning.

 

 

6 AVSTÅNDSMÄTARE TILLÅTEN

Avståndsmätare (Regel 14-3) 
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare till att bedöma eller mäta andra förhållanden som skulle kunna påverka hans spel (t ex höjdskillnader eller vindhastighet), bryter spelaren mot Regel 14-3.
 

Plikt för brott mot lokala regeln:

Matchspel - förlorat hål
Slagspel - två slag
För ytterligare överträdelse - Diskvalifikation.
Om en överträdelse sker mellan spelet av två hål gäller plikten för nästa hål.

 

7. BANMARKERINGAR

 

Banmarkering Regelhänvisning Regel
Vit   out of bounds 27
Gul vattenhinder 26
Röd sidovattenhinder 26
Blå mark under arbete (MUA) 25
Blå-vit MUA; spel förbjudet bilaga I, sid 133
Orange oflyttbara hindrande föremål 24

 

8. BOLL SOM OAVSIKTLIGT RUBBAS PÅ GREEN

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande:
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak som tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

 

9. MODIFIERING AV PLIKT FÖR FEL SCORE PÅ HÅL

Undantag till Regel 6-6d ändras enligt följande:
Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde på att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får tävlaren plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare plikt för brott mot Regel 6-6d. Detta undantag gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvalifikation från tävlingen.

Plikt för brott mot lokal regel:

Matchspel – förlust av hål.
Slagspel – 2 slags plikt.

 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER

a) Persontransporthjälpmedel (PTHM) förbjudna
Spelare får under enfastställd rondinte använda sig av någon form av PTHM, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen och då gäller att spelaren kan uppvisa tillstånd från hemmaklubben, baserat på läkarintyg, att framföra PTHM i tävling.

Plikt för brott mot tävlingsbestämmelsen

Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål. 
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett). 
Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen. 
En spelare som använder PTHM i strid med denna tävlingsregel måste omedelbart, efter upptäckten att ett regelbrott skett, försäkra sig om att han inte har använder PTH under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad. 
Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1. 
Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1. 
Användande av varje form av otillåtet PTHM måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad 

Anmärkning 1: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en spelare/caddie får skjuts av tävlingsledning eller domare
Anmärkning 2: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en partners eller en medtävlares utrustning transporteras på spelarens PTHM. 

 

b) Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i slagspel 
Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll bli utsatt för tidtagning om den ligger över det officiella tidsschemat och dessutom, när det gäller den andra eller efterföljande bollar, ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll. Om någon spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ettslag, oavsett spelordning och varifrånslaget slås, anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln. En spelare som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/pliktslag bär med sig denna under resten av ronden, även om spelarens boll återtagit sin plats på banan eller är inom det officiella tidsschemat.

Plikt för brott mot tävlingsbestämmelsen

Första överträdelsen - Varning;  Andra överträdelsen - Ett slags plikt; 
Tredje överträdelsen - Två slags plikt och För ytterligare överträdelse - Diskvalfikation.

Matchspel: Första överträdelsen - Varning, Andra överträdelsen - Förlust av hålet, 
Tredje överträdelsen - Förlust av hålet och för ytterligare överträdelse - Diskvalifikation 
 
Anmärkning 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta 
Anmärkning 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå. Tidtagning görs inte under ett hål där en match kan avgöras. 
Anmärkning 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt 
Anmärkning 4: Tävlingsledningen har rätt att utsätta en spelare/sida för tidtagning i stället för hela matchen. 
Anmärkning 5: Om en spelare i fyrboll ådrar sig plikten förlust av hålet påverkar detta inte hans partner. Följden vid plikten förlust av hålet är då att spelaren ifråga diskvalificeras för det aktuella hålet medan hanspartner fortsätter att representera sidan

 

c) Tee i handicaptävlingar

Vid tävling som spelas från ordinarie klubbtee gäller att herrar som under året fyller 75 år eller mer kan välja röd tee eller motsvarande såvida inte annat angetts av tävlingsledningen för resp. tävling.

 

 

Det kan också finnas tillfälliga lokala regler, dessa anslås vid kansliet och i vissa fall här på hemsidan där de bl.a. syns på startsidan.

Av Västergötlands Golfförbund 2018-06-25 godkända uppdaterade lokala regler och bestämmelser.

Regel- och handicapansvarig i Koberg GK: Anders Lydahl tel 070-620 47 88