Regler, lokala regler, bestämmelser och golfvett

Lokala bestämmelser

 1. Banpersonal, som arbetar på banan har företräde, men rimlig hänsyn till spelet på banan bör tas av banpersonalen. Det är förbjudet att slå eller övningssvinga mot banpersonal och mot maskiner som har roterande ljus påslaget. När det är tillåtet att slå ges signal till spelare att det är klart genom att stänga av roterande varningsljus eller signal med uppsträckt arm.
 2. Bunkerkrattor skall i sin helhet ligga i bunkern.
 3. Bagvagnar får inte dras över green, tee eller mellan green och greenbunker. Hänsyn måste tas till utsatta avgränsningar som styr bagvagnstrafiken.
 4. Bakomvarande parti skall släppas igenom om de spelar snabbare. Det får inte finnas ett tomt hål framför er om bakomvarande parti tvingas vänta.
  En ensam spelare räknas som ett parti och har samma företrädesrätt.
 5. Högsta hål har förtur. Om någon slagit sin boll ut på en annan fairway har den som spelar hålet med det högsta numret "förkörsrätt".
 6. Det är förbjudet att från 7:e tee slå mot 8:e green utan forcaddie. Det är vidare förbjudet att slå genom skogsdungen till höger på 7:e hålet, om spelare finns på 8:e green.
 7. Det är förbjudet att dra vagn eller att placera bag/vagn mellan 7ans green och 8ans tee vid spel på 7ans green eller utslag på hål 8.
 8. Det är förbjudet att från 15:e tee slå över skogen mot green, förrän klockringning hörts eller att spelarna förvissat sig om att framförvarande parti är utom räckhåll.
  Vid spel av hål 15, måste man tydligt markera på fairway i doglegen, att man ännu inte kommit fram till green.
 9. Spel på banan, vistelse i klubbhuset eller träning är inte tillåtet i bar överkropp.
 10. Det rekommenderas att icke bära spikskor på banan och i klubbhusområdet.
 11. En viss tid av året är det tillåtet att spela på banan endast under förutsättning att fairwaymattor används på hela spelfältet. Dessa perioder anslås på hemsidan och vid banan.

Golfvett

Förutom regler och lokala bestämmelser finns det lite grunder i form av golfvett som vi alla lärt oss. Nedan är några, mer finns att läsa på SGFs golfvettsida och R&As sida där det även finns instruktionsfilmer (engelska).

Banvård

 • Återlägg uppslagen grästorv
 • Laga nedslagsmärken på greener, Ove Sellberg visar hur
 • Använd träpegs för att undvika skada på klippmaskiner
 • Skräpa inte ned! Använd papperskorgar, soptunnor och askkoppar.
 • Kratta ordentligt efter dig vid bunkerbesök.
 • Gå alltid i och ur en bunker på dess lägsta sida.
 • Gå inte för nära hålet (armlängds avstånd).
 • Lägg ned flaggstången på greenkanten.


Ropa fore

För allas säkerhet på banan måste du ropa fore om det finns minsta risk att bollen kommer i närheten av andra. Ropa hellre en gång för mycket än en gång för lite. Är du ny på banan kanske du inte vet att bollen är på väg mot ett annat hål.

Använd klockorna som finns på hål 7 och 15 för att signalera att det är fritt!

Snabbt spel = Bättre spel!

Om varje spelare i en 3-boll spelar 20 sek snabbare per hål minskas tiden för en 18-hålsrunda med 20 minuter!

Ett förslag......

Gör rent skorna på därför avsedd plats och inte på parkeringen. Det blir snyggare och trevligare för oss alla!

 

Svenska golfförbundet och R&As regler

2019 års Regler för golfspelSpelarens upplaga och Definitioner i svensk översättning. Reglerna finns också i nya mobilappen Rules of golf 2019 för iPhone och Android. På SGFs regelsida finns mycket information om de nya reglerna.

Filmerna nedan beskriver de nya reglerna. 

Den 1 mars 2020 infördes ett nytt handicapsystem i Sverige – världshandicapsystemet. De sex stora handicapsystem som funnits sedan tidigare blev ett gemensamt som gäller över hela världen.

Du som golfspelare påverkas av detta på lite olika sätt. Bland annat fick du vid övergången en ny exakt handicap utifrån världshandicapsystemet. Det kan vara samma, högre eller lägre än ditt nuvarande handicap.

Du behöver inte lära dig detaljerna!

Handicapregler skiljer sig mot golfregler på det sättet att det mesta sköts av datorsystemet. Du behöver därför inte lära dig alla detaljer. Du behöver bara...

Logga in i Min Golf och ta reda på vad din exakta handicap är enligt världshandicapsystemet.

När du ska spela: Kolla din spelhandicap i slopetabellen, spela enligt golfreglerna och gör ditt bästa. Registrera sedan ronden i Min Golf, alternativt direkt via någon av de mobilappar för digitala scorekort som är kopplade till Min Golf.

Vill du veta mer så har Svenska golfförbundet samlat allt du behöver veta med frågor &svar!

 

Lokala regler

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

1 OUT OF BOUNDS (Regel 18.2)

Banans gräns markeras med vita pinnar. Out of bounds definieras av linjen mellan stolparnas bansidepunkter i marknivå. 

 

 

 

 

 

2 PLIKTOMRÅDEN (Regel 17)

a) Pliktområden är markerade med röda pinnar eller plattor.

b) Vanderydsvattnet (stora sjön) utgör i sin helhet, även där markering inte finns, rött pliktområde. Ön belägen utanför hål 2 och 3 tillhör pliktområdet.

c) Om en boll ligger i alt. berör eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i pliktområdet på hål 16, har spelaren dessa lättnadsalternativ, var och en med ett slags plikt:
Ta lättnad enligt regel 17.1, eller som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen, markerad med vita plattor, belägen till vänster i övergången mellan dammen och sjön.

Droppzonen är ett lättnadsområde enl. regel 14.3.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot en lokal regel: Allmän plikt enligt Regel 14.7a.

 

3 ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete

 1. Alla områden som identifieras av blå eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

 2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror

 5. Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåtet enligt regel 16.1.

 6. Dräneringssträngar med grus, singel, sand eller jord.
 7. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet

 

 b) Oflyttbara tillverkade föremål

 1. Avståndsmarkeringar i fairway.
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierad som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.

 3. Träd med stödpinne.
 4. Viltstängsel utmed 5,6,9,11,12 och 13.

 

4.BEGRÄNSNINGAR I ATT ANVÄNDA SPECIELL UTRUSTNING

a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning

1. Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med motoriserat transportmedel.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

5.FÖRFARANDE VID DÅLIGT VÄDER OCH AVBROTT I SPELET

Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

6. BEGRÄNSNING AV NÄR EN BOLL SOM SPELATS FRÅN GREEN MÅSTE SPELAS OM

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
spelaren,  klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort). Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

Plikt för att spela en boll från fel plats i strid med lokal Regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.

 

TÄVLINGSVILLKOR

 

A.Tee i handicaptävlingar

Vid tävling som spelas från ordinarie klubbtee gäller att herrar som under året fyller 75 år eller mer kan välja röd tee eller motsvarande såvida inte annat angetts av tävlingsledningen.

 

Det kan också finnas tillfälliga lokala regler, dessa anslås vid kansliet och i vissa fall här på hemsidan där de bl.a. syns på startsidan.

Av Västergötlands Golfförbund 2021-02-17godkända uppdaterade lokala regler och bestämmelser.

Regel- och handicapansvarig i Koberg GK: Anders Lydahl tel 070-620 47 88