Banskötsel

Förändringar och tillfälliga avvikelser samt övriga arbeten på banan visas som kalenderhändelser eller nyheter och är normalt synliga direkt på startsidan.

 

Greener

Klipps och/eller vältas varje dag, klipphöjd ca 3,5 mm på sommaren. aktuella klipphöjder och stimp visas i översikt/fakta/stimp-fliken.
Vertikalskärning och dressning som bidrar till snabbare bollrull utförs ungefär varannan vecka, beroende av väderlek och tävlingar. Detta arbete sker vanligen på måndagar och tisdagar och kräver uppehållsväder. Under tiden arbete pågår på en green sker spel mot provisorisk green.

Olika luftningssystem används regelbundet för att gynna mikrolivet i marken och för att luckra marken efter vältning. När djupluftning sker som är tidskrävande så används provisoriska greener för spel där arbete pågår.

Gödsling görs i små doser ungefär varannan vecka för att får ett starkt gräs och en jämn tillväxt och kvalité under hela säsongen.

Spridning av bekämpningsmedel sker vid behov några gånger per år, banan är då stängd några timmar p.g.a. att kemikalierna som används är hälsoskadliga. Skyltar med information sätts upp vid infarter till banan före spridning.

Flyttning av hålkoppar sker vanligtvis 3 ggr/vecka.

Tee

Klippning 3 ggr/vecka.
Utslagsplatser flyttas regelbundet för att minska slitaget på gräset.
Lagning av uppslagen torv görs regelbundet och på korthålen finns behållare med mullsand avsedda för att spelare själva skall laga uppslag.

Gödsling görs några gånger per säsong.

När grästillväxten avstannar på hösten lägger vi utslagsmattor på tee för att uppslag inte kan lagas under vintern, det varierar i tid när vi lägger ut mattorna, de tee som slits mest får först matta. På våren tar vi bort mattorna när gräset börjar växa även då varierar det i tid när vi tar bort mattorna beroende på slitage och grästillväxt.

Fairway

Klippning 3 ggr/vecka.
Gödsling 2 ggr/säsong
Luftning och dressning utförs på hösten.
På fairway används slagmatta under vinterhalvåret för att uppslagen torv inte växer fast under vintern.

Ruff

Klipps 1 gång per vecka

Bunkrar

Krattas regelbundet.
Tänk på att när man använt en bunkerkratta så ska hela krattan inklusive skaft ligga i bunkern, detta underlättar klippning av ytan runt bunkrarna eftersom krattan annars måste flyttas om den ligger på gräset.

Generellt

Måndag, onsdag och fredag kör vi klipptåg för att på ett effektivt och säkert sätt utföra arbetet på banan. Detta innebär att det under högsäsong är spelförbud udda veckor från hål 1 kl 06:00-07:30, under denna tid hänvisar vi till start på hål 10, och spelförbud från hål 10 kl 07:30-09:00, jämna veckor är det tvärtom, klipptåget börjar på hål 10 då! Tiderna för klipptåget ändras vår och höst, klipptågstiderna syns i kalendern.

Vid särskilda arbeten på och intill greener används provisoriska greener ibland för att snabba på arbetet och höja banpersonalens säkerhet.

Vi hoppas på förståelse för den olägenhet arbeten på banan ibland kan medföra.

Arbeten på banan syns i kalendern och i vissa fall även på infotavlan.